English

STEELMET

Společnost se od počátku specializuje na recyklaci elektroodpadu a elektrozařízení, obsahujících látky poškozující ozónovou vrstvu (chladicí zařízení s freonovými náplněmi) a světelných zdrojů (zářivky, výbojky). Pro tuto činnost má provoz k dispozici technologie, které jsou plánovitě doplňovány a modernizovány tak, aby byl naplněn hlavní cíl chráněné dílny STEELMET, s.r.o. – zaměstnání maximálního možného počtu lidí se změněnou pracovní schopností při současném zachování ekonomické stability společnosti. STEELMET, s.r.o. Staré Město je obchodní společností, která je na základě platného rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje pod. č. j. KUZL 73212/2009 oprávněna ke sběru, výkupu, úpravě a zpracování elektroodpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. všech skupin elektrozařízení dle přílohy č. 7 zákona č. 185/2001 Sb. s výjimkou  elektrozařízení, obsahujících látky poškozující ozónovou vrstvu (chladicí zařízení s freonovými náplněmi) a světelných zdrojů (zářivky, výbojky). Pro tuto činnost má provoz k dispozici technologie, které jsou plánovitě doplňovány a modernizovány tak, aby byl naplněn hlavní cíl chráněné dílny STEELMET, s.r.o. – zaměstnání maximálního možného počtu lidí se změněnou pracovní schopností při současném zachování ekonomické stability společnosti.

Více na www.steelmet.cz